Genel Bakış


   Uzaktan(Uzaydan) Algılama


   Coğrafi Bilgi Sistemi


   Afet Bilgi Sistemi


   >>Fotogrametri


   Lidar-Lazer Tarama


   Statik-Mekanik-Elektrik


   Referanslar   Digital Fotogrametri  

 

Son yıllarda digital fotogrametri sistemlerinde ortaya çıkan önemli gelişmeler yeni bir teknolojinin doğuşunun göstergesi olmuştur. Bu gelişmeler gerek donanım gerekse yazılım bakımından bilgisayar teknolojisine paralel olmuştur. Bu gelişmelere, görüntü işleme istasyonları, paralel işleme ve depolama kapasitesindeki artışlar ve resim çekim makinelerinin digitalleşmesi örnek gösterilebilir. Bunlara paralel olarak fotogrametrideki iş istasyonlarının, digital ortofoto üretim programlarının ve endüstriyel uygulamalarda daha hassas nokta tesisi imkanlarının gelişmesi fotogrametrinin önemini gün geçtikçe arttırmaktadır.

Fotogrametri; cisimler ve bunların oluşturduğu çevreden yansıyan ışınların şekillendirdiği fotogrametrik görüntülerin ve yaydıkları elektromagnetik enerjinin kayıt, ölçme ve yorumlama işlemleri sonunda bu cisimler ve çevre hakkında güvenilir bilgilerin elde edildiği bir teknoloji ve bilim dalıdır. Kısa bir tanım gereği fotogrametri, bir cismin fotoğraf çekimi ile biçim ve konumuna göre yeniden oluşturulmasıdır.

Pictran Digital Fotogrametri Programı

Pictan yazılımı digital görüntü işlemek icin kullanılan bir yazılımdır.Berlin Teknik Üniversinde bulunan fotogametri ,jeodezi ve bilgisayar mühendisleri tarafından yazılan devamlı olarak yenilenen ticari yönünden çok akademik ve bilimsel yonü ağır basan bir programdır. Pictan yazılımının İngilizce Almanca ve Türkçe versiyonları vardır .

Resim İşleme

Pictran programında resim tanıma programı .btf dir .tiff formatında bulunan resimleri .btf formatına çevrilirken iki ayrı resim penceresi oluşur.Genel resim ve büyütme penceresi ,Resim işleme esnasında ölçülen noktalar bu pencerelerde işaretlenir ve doğrulukları tespit edilir.Ayrıca resimler üzerinde konstrat ve ışık ayarları yapmak mevcuttur.İstenilen sayı ve büyüklükte resim ile çalışılabilir.Bu işlem sırasında tarama hataları giderilir.Böylece resim üzerinde işaretlenen noktaların hatasız olarak üç boyutu koordinatları elde edilir.

Üç boyutlu değerlendirme

Pictran D modülü resmi çekilen cisimlerin bir takım işlemler sonucu bilgisayar ortamında yeniden modellendirilmesini sağlar.Modeli oluşturulan bölge üzerinde yapılan üç boyutlu nokta ölçümü esnasında kullanılan resimlerde uzaysal doğrultular oluşturur.Bu sayede nokta ölçümünün hassas olması sağlanır. Uzaysal ışınlar kesiştirilerek noktaların üç boyutlu koordinatları elde edilir.Ayrıca seçilecek düzlem üzerinde noktaların konumları ilişkilendirilebilir

Demet Dengelemesi

http://www.akropol.com.tr/images/pic4.jpg

Pictan B modülü Pictan programının dengeleme yapan modülüdür.Demet dengelemesi yapan modülde iç yöneltmesi yapılan resimleri oluşturulan proje kapsamında kontrol noktaları ile dış yöneltmeye tabi tutulurlar. Dengeleme esnasında resim çekim noktasının koordinatlarına ve dönüklük değerlerine ihtiyaç yoktur. Bu değerler dengeleme esnasında Pictran B tarafından hesaplanmaktadır.Bu Pictan B nin en önemli bir özelliğidir.Ayrıca dengelemede cisim üzerinden alınmış herhahngi bir ölçü ve koordinat farkı parametre olarak verilebilir.

Düşeye Çevirme

http://www.akropol.com.tr/images/pic2.jpg

Pictran E modülü eğik çekilen resimlerin düşeye çevrilmesine yarayan modüldür .Bu modülde resim üzerinde düzlemsel eğikliklerden dolayı meydana gelen perspektif görünüm giderilir. Böylece düşeye çevrilen resimler üzerinden iki boyutlu değerlendirme mümkün olur.

Ortofoto

http://www.akropol.com.tr/images/pic3.jpg

Pictran O modülü çekilen resimlerin düşeye çevrilip üzerinde matematiksel işlemler yapılabilen hala getiren modüldür. Böylece yöneltmesi yapılan resimler üzerinden koordinat alınabilen haritalara dönüşür

Çizim

Pictran programında değerlendirme sonucu elde edilen cisim koordinatları hem noktasal olarak hemde grafik obje olarak AutoCAD ortamına aktarılabilir.Elde edilen çizimlerin istenilen ölçekte çıktıları alınabilir.

Kullanım Alanları

-Fotogametrik halihazır yapımı

-Ortofoto harita yapımı

-Mimari ve Arkeolojik uygulamalar

Üç boyutlu modellendirme Fotogrametrik Röleve ve Restitüsyon Projeleri Fotogrametrik gifsuet projeleri Boy ve en kesit çizimleri

-Yapısal hareket ve deformasyonların gözlenmesi Köprü deformasyonlarının ölçümü Baraj deformasyonların ölçümü Deprem ve Yer kayması hasar tespiti ölçümü

-Karayolu Tasarım ve Planlama uygulamaları

Anayol kavşaklarının detaylandırılması Toprak işleri hesabı Peyzaj analizi