Genel Bakış


   Rölöve-Restorasyon


   Eski Eser Uygulama


   >>Kentsel Tasarım


   Mimari Proje


   3D Model


   Referanslar
  Mimarlık>Kentsel Tasarım-Sokak Sağlıklaştırma  

KENTSEL TASARIM

Firmamız, kentsel tasarım ilkeleri çerçevesinde, yapılara kimlik kazandırılması, kamusal alanlarda ki yaya ve taşıt ilişkilerinin; fiziksel ve zihinsel engelli insanlar tarafından da kullanımını sağlayacak standartlara getirilmesi, ayrıca kent mekanında ışıklı ve ışıksız reklam ve tanıtım panolarının yarattığı görsel kirliğin giderilmesi amacı ile kentsel tasarım projeleri hazırlamaktadır. Bu sayede kentin kendine özgü estetiğini ve kültürünün koruması, Kent sakinlerinin daha rahat yaşamaları için yeni adımların atılması, kentin tarihi dokusunun koruması ve tarihi dokuyla yeniden yapılanmayı harmanlayarak, uyumlu şekilde düzeltilmesi sağlanabilir.

SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJELERİ

AMAÇ VE KAPSAM

5226 ve 3386 sayılı yasalar ile değişik 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası kapsamında belirlenen Kentsel Sit Alanları ve Koruma Alanlarında,Yüksek Kurul İlke kararları, koruma bölge kurulu kararları ve koruma amaçlı imar planları veya imar planları doğrultusunda, tescilli ve tescilsiz taşınmaz kültür varlıklarının sokağa bakı veren cepheleri ile birlikte avlu duvarları, müştemilat, çeşme vb. mimari elemanların özgün sokak dokusu ve kentsel mobilya ile birlikte korunması, sağlıklaştırılarak yaşatılması ve çağdaş yaşama katılmasının sağlanmasının yanı sıra sokak dokusunu tanımlayan tüm öğelerin korunması ve belgelenmesine yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon, kentsel tasarım projeleri ile  mühendislik dallarında yapılması gereken her türlü projenin elde edilmesidir. 

HEDEFLER İLKELER        

· Korunması Gerekli Sokak Sağlıklaştırma Projeleri 2863 ve 3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Yönetmelikleri ve Yüksek Kurul İlke kararları ile Koruma Kurulu kararları ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak hazırlanır.

·  Projelerin yürürlükte olan uygulama plan kararları doğrultusunda hazırlanması esastır.

· Çevre ve yörenin doğal, kültürel,mimari, tarihi, ekonomik, estetik, görsel değerlerini ve özgün kimliğini koruyarak ön plana çıkaran bir projelendirme anlayışıyla hareket edilir.

· Projeler; yasal, yönetsel, ekonomik ve teknik yönlerden uygulanabilir ve uygulama sürecinde yer alan eylemlerin tasarım ve programlanmasını içerir.

· Projelendirme sürecinde çevreye uyumlu tasarımlarla çevre kalitesini yükseltmek amaçlanır.

· Kullanıcı profili belirlenerek, kullanıcılara göre tasarım yapılır, ayrıca engelli, çocuk, yaşlı, vb. dezavantajlı kullanıcıların gereksinimlerine yönelik düzenlemeler yer alır.

· Açık mekanların, meydanların,bahçelerin, avluların, yaya yollarının, vb. alanların geleneksel, yöresel, tarihi,kültürel, doğal nitelikleri ve çevresindeki alanlar ile işlevsel bütünlüğü korunarak çağdaş kullanımlara ve peyzaj düzenlemelerine olanak verilirken, geleneksek mimari dokunun gelişmesi sağlanır.

· Proje alanı ile kent bütünü veya çevresi arasında yaya ve taşıt ulaşımında, işlevsel,mekansal, vb. olarak bütünlük ve süreklilik sağlanır.

· Elektrik ve telefon direklerinin, reklam panolarının, altyapı hatlarının ve benzerlerinin yaratacağı karmaşıklığın giderilmesi yönünde düzenlemelere gidilir.

· Açık ve kapalı mekanlarda gerekli doğal ve yapay aydınlık seviyesi ve iklime uygunluk yönünden optimum koşullar sağlanır.

· Temiz su, pis su, atık, çöp,yangın vb. altyapı sistemlerinin yeterliliği ve etkililiği sağlanmalıdır.

· Yapılacak tasarımlarda ekolojik dengenin korunması ve sürdürülmesi hedeflenir.

· Koruma amaçlı imar planı veya uygulama imar planı hükümlerine aykırı olarak yeni yapı veya yapılaşma koşulu oluşturulmaz.

Kentsel Tasarım